Name
Bosmina coregoni Baird, 1957
Country
Canada 
Region
Ontario
Locality
Lake Ontario
Date
13.10.1970
Person
K. Patalas legit
Type
Vial
Sex
Male Female Ephippia